28. november 2008

MANA - et datalogisk klimaprojekt i Nordøstgrønland

Klimadiskussionen bølger højere end nogensinde i disse år. På tærsklen til næste års klimatopmøde i København er der særlig fokus på måling af klimadata. 

Med det aktuelle MANA-projekt yder datalogien et betydningsfuldt bidrag ved at skabe nye klimamåleteknologier, som er så meget mere præcise og pålidelige at de godt kan kaldes revolutionerende.

Lektor Philippe Bonnet - som er tilknyttet eScience-centret og DistLab-forskergruppen - er DIKU's mand i MANA-projektet, der blev skudt i gang i februar 2008. MANA-projektet er et søovervågnings­projekt, der gennemføres i det noget utilgængelige Zackenbergområde i Nordøstgrønland.

Fra manuel til fjernaflæst teknologi

Det har tidligere været svært at indsamle pålidelige data om klimaet og vandmiljøet i de vanskeligt fremkommelige arktiske egne, fordi aflæsningen og datahåndteringen skulle foretages manuelt. Der kunne kun aflæses data få gange om året, når det var muligt for mennesker at nå frem til målestationen. Intervallerne mellem de enkelte målinger var så store, at det var forbundet med en vis usikkerhed at konkludere på udsving i klimadata. 

MANA, som er en forkortelse for Monitoring remote environments with Autonomous sensor Network-based data Acquisition systems, går ud på at erstatte de gamle og set med nutidens øjne ineffektive målesystemer med fjernaflæste sensorer, der kan kommunikere via trådløse netværk med dataloggere (computere) og er så robuste, at de kan placeres på steder, hvor klimaet er hårdt og det er vanskeligt for mennesker at komme frem.

I dette projekt er der placeret en række sensorer på en fast forankret bøje, der stikker 1,80 m dybt i søen. Herfra kan der indsamles forskellige klimadata såsom ilt- klorofyl- og saltindhold, temperatur og lufttryk. Sensorernes data aflæses maskinelt 4 gange om dagen og sendes videre til dataloggere, hvor de opsamles og analyseres. Ydermere valideres de indsamlede data automatisk via sampling, således at de kan forventes at være tæt på 100% relevante, når måleresultaterne skal anvendes.

Datalogien yder et betydningsfuldt bidrag

Datalogis bidrag til projektet er at designe den trådløse teknologi i kommunikations-systemerne samt at udvikle de avancerede dataloggersystemer. Som led i projektet gennemføres desuden to phd'er.

Resultaterne tegner lovende, efter at projektet har været i gang i lidt over et halvt år. Philippe Bonnet konstaterer efter hjemkomsten fra sit besøg på målestationen i august 2008, at forudsætningerne ser ud til at holde og at perspektiverne er rigtig gode for at anvende de udviklede teknologier og systemer generelt til klimamålinger i arktiske egne.

Den aktuelle metode med at anvende en fastgjort bøje tænkes videreudviklet til et system af flydende og faste bøjer, der kan kommunikere indbyrdes og dermed give endnu mere pålidelige (såkaldte high resolution) data.

Projektets dataindsamlingssystem vil efter projektets afslutning indgå som en integreret del i Zackenbergs faste monitoreringsprogram. Projektets resultater forventes endvidere at få vidtrækkende anvendelsesmuligheder globalt inden for klimaovervågning og varslings-systemer.

Ud over Datalogisk institut deltager KUs Biologisk Institut, Ferskvandslaboratoriet, som står for indsamlingen af klimadata, Reykjavik Universitet, School of computer science, som har ekspertise i autonome databehandlingssystemer og i datahåndtering, firmaerne Arch Rock Corp. og Dan-System Aps., som leverer hardware i form af hhv. kommunikationssystemer og sensorpaneler.

MANA er finansieret af det Strategiske Forskningsråd, Programkomiteen for Nanovidenskab og -teknologi, Bioteknologi og IT (NABIIT) .

Find Zackenberg på Google Maps