20. juni 2018

Datalogi er (stadig) fritaget fra uddannelsesloftet

Uddannelsesloft

Uddannelsesloftet har været drøftet intensivt på det nyligt overståede folkemøde på Bornholm. Skal det fjernes igen? Datalogi er dog i forvejen fritaget fra forbuddet mod at tage en ny bacheloruddannelse på samme niveau.

Fra studenterkantinen på Datalolgisk Institut på Københavns Universitet

Uddanner vi for mange til arbejdsløshed? Kan man få flere til at søge ind på uddannelser med lav arbejdsløshed gennem forbud mod dobbeltuddannelser? Dette tema var genstand for intensive drøftelser på Folkemødet på Bornholm den 14.-15. juni - ikke mindst efter at der begynder at tegne sig et flertal i Folketinget for at afskaffe uddannelsesloftet.

Se bl.a. Altinget.dk: Frederiksen med nye forslag på folkemødet: Afskaf uddannelsesloftet

Indtil dette initiativ muligvis bliver til virkelighed engang ude i fremtiden, er mulighederne for unge, der har taget en videregående bacheloruddannelse, som de enten har fortrudt eller har svært ved at komme videre i karrieren med, begrænset, hvis drømmen er en akademisk karriere på et andet fagligt felt. 

Der er undtagelser fra uddannelsesloftet

Uddannelses- og Forskningsministeriet har udgivet en liste med uddannelser, der er undtaget forbuddet mod dobbeltuddannelser. Det er først og fremmest nogle få naturvidenskabelige fag, der har fundet vej til listen, herunder matematik og forskellige varianter af it-uddannelser, herunder bacheloruddannelsen i datalogi (og tilsvarende kandidatuddannelsen i datalogi), fordi arbejdsløsheden efter endt kandidatuddannelse er lav og efterspørgslen på fagligt dygtige kandidater høj. Så hvis forudsætningerne for at søge ind på datalogi i øvrigt er til stede (matematik på A-niveau og engelsk på B-niveau) er der endnu i år håb forude for uddannelsessøgende, der gerne vil skifte retning.

Fra den årlige IT-karrieredag på Datalogisk Insitut på Københavns Universitet

På Datalogisk Institut på Københavns Universitet kan man i allerhøjeste grad mærke den store efterspørgsel på kandidater i Datalogi. Den årlige IT Karrieredag, som instituttet gennem en årrække har afholdt for it-virksomheder og studerende, slog alle rekorder i 2018 med over 40 deltagende virksomheder og 300 studerende, der mødtes og talte karrieremuligheder. Instituttet har da også løbende udvidet optaget af både bachelor- og kandidatstuderende og kunne, da fristen for kvote 2-ansøgninger var udløbet i april, konstatere, at der atter i 2018 kunne noteres en pæn fremgang i antallet af kvote 2-ansøgere.

Datalogers løn og arbejdsvilkår afspejler efterspørgslen på it-specialister

På Uddannelseszoom - som er en underside til Uddannelsesguiden (ug.dk) - kan man sammenligne uddannelser på tværs af uddannelsesinstitutioner og søge uvildig information om fx beskæftigelse, lønniveau, andelen af iværksættere og tilfredsheden med uddannelsen og studiemiljøet på basis af oplysninger indsamlet af ministeriet. Her kan man bl.a. søge sig frem til, at den gennemsnitlige startløn for en datalog fra KU ligger i intervallet 30.000-35.000 kr./md., og at der er 0% arbejdsløshed 10 år efter afsluttet kandidatuddannelse.

Objektive kriterier for optagelse af uddannelser på positivlisten

Videregående uddannelser med et særligt arbejdsmarkedsbehov undtages, hvis:

 • nyuddannede fra uddannelserne har systematisk lav ledighed på mindst 5
  pct.-point under gennemsnittet blandt nyuddannede fra de videregående
  uddannelser , dog højest en ledighed på 5 pct. i syv ud af de seneste 10 år
  (eller 70 pct. af observationerne, hvis der ikke er en 10-
  årig tidsserie). I år med meget lav
  gennemsnitlig ledighed er grænsen for ledighed 1 procent.
 • optaget på uddannelserne er ikke steget med mere end 50 pct.i løbet af de seneste tre år.
 • uddannelserne ikke er dimensioneret (f.eks. pga. indmeldinger fra offentlige aftagere).

På universitetsuddannelser måles ledigheden udelukkende på kandidatuddannelser. Bacheloruddannelser, der relaterer sig til en undtaget kandidatuddannelse, er medtaget på positivlisten.