Dobbeltforedrag – Specialeprisvinderne 2008 – Københavns Universitet

Dobbeltforedrag – Specialeprisvinderne 2008

Content-Aware Video Editing in the Temporal Domain
Kristine Slot, Cand Scient, udvikler hos 3Shape A/S

The Generalized Sturmian Method: Development, Implementation and Applications in Atomic Physics
James Avery, ph.d.-studerende på DIKU

Resumé'er:

Content-Aware Video Editing in the Temporal Domain

Foredraget holdes af Kristine Slot. Medforfatter er René Truelsen.

I en tid, hvor videoovervågning bliver brugt mere og mere hyppigt, er der en øget mængde af video materiale, som skal bearbejdes og gennemses. Jeg vil præsentere vores speciale som introducerer en algoritme der automatisk kan ændre længden af en video uden at påvirke hastighederne af objekterne i video'en. Specialet fokuserer på en løsningsmodel som ikke tidligere har været udforsket, ved at vi lader os inspirere af en algoritme til redigering af billeder. Vores metode observerer hvordan hver pixel ændres over tiden, og på baggrund af denne viden, kan den lokalisere et sæt af pixels på tværs af hver videoframe. Dette sæt af pixels kan enten blive duplikeret eller fjernet, og dermed redigeres videoen.

Af nye overvejelser som ikke er betragtet i andre sammenhænge, gennemgår vi følgende i specialet:

  • En hurtig approksimation af et korteste vej problem i tre dimensioner.
  • Spatial neddeling af videoen for nemmere at kunne opnå gode redigeringer af videoen.
  • En metode der kan mindske de visuelle artefakter.
  • En analyse af robusthed mod støj.

The Generalized Sturmian Method in Computational Quantum Chemistry

James Avery

The discovery of quantum theory at the start of the 20th century revealed an en-tirely new and unsuspected level of phenomena that govern the behavior of physical systems at the atomic and molecular level. Building on the discoveries of Planck, Einstein and Bohr, Erwin Schrödinger developed a wave equation for matter, and demonstrated that extremely light and small particles such as electrons and protons obey this wave equation rather than Newtonian mechanics. Schrödinger's wave eqeuation and Dirac's relativistic generalization of it, have

been extrememly successful in explaining the properties of matter. The invention of transistors (for example) flowed from the insights obtained from the Schrödinger equation. In principle, all of the properties of matter, including color, reactivity, tensile strength, electrical properties and so on, could be calculated from first principles by solving the wave equation, except that its solution for many-particle systems presents computational problems that are formidable even for the most powerful modern computers.The Generalized Sturmian Method, explored in my thesis, is a promising new approach to the solution of many-particle Schrödinger equations.

 

Den generaliserede Sturmmetode

 

Opdagelsen af kvanteteori i starten af det 20. århundrede afdækkede et fuldstændigt nyt og uventet lag af fænomener, som styrer opførselen af fysiske systemer på atomar- og molekylær-niveau. I forlængelse af opdagelser gjort af Plack, Einstein og Bohr, udviklede Erwin Schrödinger en bølgeligning for stof; Han viste, at meget små partikler - såsom elektroner og protoner - følger denne bølgeligning frem for Newtonsk mekanik. Schrödingers bølgeligning og Diracs relativistiske generalisering af den har haft bemærkelsesværdig succes med at beskrive stofs egenskaber. I princippet kan alle egenskaber af stof - f.eks. farve, reaktivitet, brudstyrke, elektriske egenskaber, og så videre - beregnes fra helt grundlæggende principper ved at løse bølgeligningen. I praksis er løsning af bølgeligningen for mangepartikel-systemer af så stor beregningstyngde, at den udfordrer selv de største moderne supercomputere. Den Generaliserede Sturm-Metode, som undersøges i mit speciale, er en lovende ny angrebsvinkel til løs-ning af mangepartikel-Schrödingerliginger.

Læs omtalen og se billederne fra prisoverrækkelsen 11. juni 2009 i det seneste medlemsblad her:

http://www.datalogi.dk/datalogi/medlemsblad/2009-2010-1.pdf

NB!! Sted:

I efteråret 2009 afholdes selskabets arrangementer, hvis intet andet er angivet, på 6. sal hos CBS Informatik, Howitzvej 60, 6.sal, 2000 Frederiksberg

Adgang til mødelokalet:
Hoveddøren på nordsiden af bygningen er åben indtil kl 17. Hvis du kommer efter kl 17 må du ringe til et af bestyrelsesmedlemmerne (Jacob: 3815 2478), der vil komme ned og lukke dig ind. Trappe og elevator er bag døren til venstre i hallen.
Transport: Instituttet ligger 2 minutters gang fra Fasanvej metrostation.
Parkering: Der er offentlige parkeringspladser med afmærkede parkeringsbåse på campus-området ved Solbjerg Plads øst for vandtårnet. Der er også enkelte parkeringspladser på Howitzvej.

Tilmelding ikke længere nødvendig!

Det er ikke længere nødvendigt med tilmelding til medlemsmøderne.

Arrangementet er et medlemsmøde, og gæster, som har modtaget denne annoncering enten direkte eller via medlemmer, er velkomne.

Se omtale af øvrige arrangementer og af DSfD på http://www.datalogi.dk/.

Venlig hilsen

Dansk Selskab for Datalogi

http://www.datalogi.dk/

/Tom Skovgaard