To specialeforsvar på DIKU SC fredag d. 13/8

Succeskriterier ved indførelse af it-systemer i offentlige virksomheder belyst ved eksemplet ESDH, elektronisk sags- og dokumenthåndtering 

Specialeforsvar ved Kasper Hansen kl. 13.00

Resume:

Arbejdet har vist nogle overraskende resultater: (1) Ingen af 9 undersøgte organisationer har planlagt eller gennemført samlede effekt- og nytteevalueringer. (2) De af organisationerne formulerede succeskriterier er primært rettet indad mod organsationernes interne forhold. Nytænkning omkring opgavevaretagelse, serviceforbedringer for kunderne, åbenhed og gennemsigtighed er kun fundet i ganske begrænset omfang. (3) Kun få af de formulerede succeskriterier er anvendelige til styrings- og evalueringsformål.

Vejleder: Erik Frøkjær
Censor: Morten Hertzum

 

Hvad betyder usability? Automatiseret søgning efter brugbarhedsrelaterede ord i mere end 15000 softwareanmeldelser fra Amazon.com

Specialeforsvar ved Kim Saabye Pedersen kl. 15.00

Resume

Dette speciale undersøger begrebet usability ved en kvantitativ analyse af mere end 15000 softwareanmeldelser. Formalet er at belyse om eksisterende denitioner på usability, primært baseret på ekspertvurderinger, afspejler de begreber og aspekter softwarebrugere forbinder med begrebet. Undersøgelsen viser at visse traditionelle usability-begreber som 'efficient', 'effective', 'responsive' og 'predictable' men også, 'aesthetic', 'attactive', 'stylish' og 'appealing' ikke omtales i anmeldelserne. Den viser ogsa at Effectiveness og Ease of use omtales hyppigst i anmeldelserne af de seks identicerede aspekter. En opsplitning af anmeldelserne på grundlag af softwaretype viser yderligere at omtalen af aspekterne Errors, Satisfaction og Effectiveness varierer meget alt efter hvilken type software der anmeldes (forskelle mellem 100 og 400 % for visse softwaretyper). Ease of use er det mest generelle aspekt. En bottom-up undersøgelse viser endvidere at prisen på softwaren synes at spille en stor rolle. Det afspejles ikke i litteraturen om usability.

Vejledere: Kasper Hornbæk, Jakob Grue Simonsen
Censor: Morten Hertzum