1980erne 

Kraftig vækst på DIKU

I årene op til 1983 oplevede man en kraftig stigende studentertilgang til datalogistudiet på Københavns Universitet, uden at det reelt var muligt at udvide den faste lærerstab og antallet af kandidater. Undervisningsopgaverne løstes kun tilnærmelsesvist og forskningsopgaverne blev skubbet i baggrunden på grund af det stigende arbejdspres. Der var behov for vækst af instituttet, som det ikke var muligt at opfylde indenfor det naturvidenskabelige fakultets rammer, der havde måttet beskæres.

DIKU udbygges og får flere penge

Den begrænsede forsknings- og undervisningskapacitet på det datalogiske område gav i 1979 anledning til, at undervisningsministeren med baggrund i en henvendelse fra erhvervsfolk anmodede det faglige landsudvalg for de naturvidenskabelige uddannelser (FLUNA) om at udarbejde en redegørelse for problemet.

Redegørelsen fra FLUNA's datalogiudvalg anbefalede en udbygning af DIKU. Udbygningen blev dog først påbegyndt i 1983. I årene 1981-1983 modtog Datalogisk Institut særbevillinger fra undervisningsministeriet i overensstemmelse med FLUNA's anbefalinger. Disse særbevillinger muliggjorde en vis styrkelse af undervisningsaktiviteterne ved ansættelse af ca. 10 deltidslærere. Antallet af faste videnskabelige medarbejdere var kun udvidet med en, fra 16 til 17, i perioden 1974-82, i en periode hvor der var oparbejdet en studenterpukkel med kødannelse på studiets anden del og overbelastning af lokalerne.

Måltal for VIP'er øges og udflytning til nye lokaler

I 1983 blev der så med vedtagelse af finansudvalgets aktstykke 406 påbegyndt en udbygning af Datalogisk Institut, som frem til 1988 skulle tilføre instituttet 18 nye videnskabelige medarbejdere, således at man i alt nåede op på 38 videnskabelige medarbejdere. På grund af vanskeligheder med rekruttering og fastholdelse af lærere fik instituttet i 1988 fakultetets tilslutning til at udbygningen kunne fortsætte i en mindre stigningstakt.

I 1986 flyttede instituttet fra bygningen i Sigurdsgade til Universitetsparken 1; en bygning der hidtil havde rummet Anatomisk Institut. Ved dette instituts overflytning til det nybyggede Panum Institut blev bygningen i Universitetsparken 1 ledig. Overtagelsen gav en tiltrængt arealforøgelse. Det blev muligt at udbygge studenterfaciliteterne med flere terminalarbejdspladser og edb-udstyret kunne moderniseres takket være de øgede bevillinger. Det var afgørende for undervisningen, at det anvendte edb-udstyr var tidssvarende.