Teaching assistants and assistant Lecturers - block 3 og 4 in 2021

Datalogisk Institut, Københavns Universitet (DIKU), søger instruktorer og undervisningsassistenter til kurser, som udbydes på bacheloruddannelser og på kandidatuddannelser på DIKU i blok 3 og 4 i perioden 1. februar 2021 – 31. august 2021.

Vi mangler instruktorer og undervisningsassistenter på følgende kurser:

Bacheloruddannelse i datalogi:

 • Softwareudvikling (BSc.)
 • Interaktionsdesign (BSc.)
 • Udvikling af informationssystemer (BSc.)
 • Algoritmer og datastrukturer (BSc.)
 • Implementering af programmeringssprog (BSc.)
 • Programming language design (Bsc.)
 • Randomiserede algoritmer for dataanalyse (BSc.)
 • Elements of Machine Learning (BSc.)
 • Data Science (BSc.)

Kandidatuddannelsen i datalogi (MSc.):

 • Randomized Algorithms (MSc.)
 • Computability and Complexity (CoCo)
 • Computational Geometry (CG)
 • Introduction to Data Science (IDS)
 • Numerical Optimization (NO)
 • Semantics and Types (SaT)
 • Signal and Image Processing (SIP)
 • Web Science (WS)
 • Applied programming (APP)
 • Computational Methods in Simulation (CMIS)
 • Neural Information Retrieval (NIR)
 • Mobile Computing (MC)
 • Proactive Computer Security (PCS)
 • Program Analysis and Transformation (PAT)
 • Software Engineering and Architecture
 • User Interface Technology (UIT)
 • Subjects in Blockchain Technology (SBT)
 • Approximation Algorithms (APX)
 • Advanced Topics in Human-Centred Computing (ATHCC)

Machine Learning og Datavidenskab (BSc.)

 • Artificiel Intelligence (AI)
 • Diskret matematik og formelle sprog (DMFS)

Datalogi-økonomi (Bsc.)

 • Mikroøkonomi A
 • Mikroøkonomi B
 • Grundlæggende statistik og sandsynlighedsregning
 • Diskret matematik og formelle sprog
 • Databaser og informations-systemer
 • Econometrics B

Sundheds og Informatik (Bsc.+Msc.)

 • SundhedsIT infrastruktur (Msc.)
 • Sundhedsdata og interoperabilitet (Bsc.)
 • Systemudvikling (Bsc.)

Kommunikation og IT

 • Projekt i Human-centred Computing (BSc.)
 • Datamining og visualisering af netværksbaseret kommunikation (MSc.)

Læs mere om arbejdsopgaverne på de enkelte kurser. Kursusbeskrivelser for de enkelte kurser er også offentliggjort på www.kurser.ku.dk

Arbejdsopgaver
Instruktorerne og undervisningsassistenternes opgaver varierer fra kursus til kursus, men omfatter normalt:

I forbindelse med kurset:
1. Forberedelse og afholdelse af ugentlige øvelser.
2. Forberedelse af kurset før kursusstart og evt. assistance under eksamen/reeksamen.
3. Ugentlige instruktormøder/undervisningsassistentmøder, herunder løbende kommunikation med den kursusansvarlige og andre instruktorer/undervisningsassistenter om arbejdsopgaver.
4. Prøveregning og udarbejdelse af opgaver.
5. Rettelse og godkendelse af opgaver, samt feedback på opgaver.
6. Vejledning og besvarelse af spørgsmål fra studerende udenfor øvelsestimerne, fx på Absalon.
7. Opgaver relateret til online undervisning – herunder varetagelse af rollen som e-moderator under hybride forelæsninger (her vil man assistere underviseren ved at holde øje med spørgsmål i chatten under forelæsning)
8. Studenterambassadøraktiviteter – fx afholdelse af studiecafeer og reklame for SPOT arrangementer på FB.

Arbejdsopgaver udenfor kursusregi:
1. Deltagelse i Instruktorworkshop på Institut for Naturfagenes Didaktik (IND), hvis man ikke har deltaget tidligere. På uddannelsen lærer du didaktiske værktøjer, som du kan bruge i din rolle som undervisningsassistent/instruktor. Vedlæg venligst diplom fra workshoppen, hvis du tidligere har deltaget.
2. Besvarelse af mails etc. fra instituttet vedr. ovenstående arbejdsopgaver, samt overholdelse af deadlines og aftaler.

Kvalifikationskrav for stillingen som UNDERVISNINGSASSISTENT

For at kvalificere sig til stillingen som undervisningsassistent kræves en kandidatgrad. Stillingerne som undervisningsassistent ønskes fortrinsvis være besat med ansøgere, der inden for de sidste par år har tilegnet sig en kandidatgrad i datalogi. Ansøgere med en kandidatgrad i Matematik, Cognition & It, Kommunikation & IT eller IT og Sundhed kan også komme i betragtning, såfremt de opnåede kompetencer er relevante for kurset. Derudover er det vigtigt, at du taler dansk på modermålsniveau for at være undervisningsassistent på et BSc.-kursus og taler godt engelsk som undervisningsassistent på MSc-kurserne. Ansættelsen er tidsbegrænset for en periode på 3 år.

Kvalifikationskrav for stillingen som INSTRUKTOR
Instruktoraterne ønskes fortrinsvis besat med ansøgere, der inden for de seneste år har bestået datalogistudiets bacheloruddannelse. Ansøgere, som pt. går på bacheloruddannelsen i datalogi, machine learning og datavidenskab eller datalogi-økonomi. Ansøgere, som går på bacheloruddannelsen (eller kandidat uddannelsen) i Matematik, Cognition & IT, Kommunikation & IT eller IT og Sundhed kan også komme i betragtning, såfremt de opnåede kompetencer er relevante for kurset. Det er et krav at være indskrevet studerende. Derudover er det vigtigt, at du taler dansk på modermålsniveau for at være instruktor på et BSc-kursus og taler godt engelsk som instruktor på MSc-kurserne. Ansættelsen er tidsbegrænset for en periode på 5 år.

Løn og ansættelsesforhold for stillingen som UNDERVISNINGSASSISTENT
Ansættelsen sker i henhold til reglerne i 'Cirkulærer om timelønnet undervisning samt cirkulærer om censor vederlag' samt bestemmelserne for undervisningsassistent-stillingen som den er beskrevet i 'Cirkulære om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter'. Det konkrete timetal fastsættes pr kursus forud for hvert semester. Lønnen udgør 248,28 kr. pr. time. Som undervisningsassistent aflønnes du 130 timer på 7,5 ETCS kursus og 260 timer for 15 ETCS kursus.

Løn og ansættelsesforhold for stillingen som INSTRUKTOR
Ansættelsen er omfattet af overenskomsten mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund. Læs Cirkulærer for overenskomst af Studenterundervisere ved universiteter mv.Det konkrete timetal pr kursus fastsættes forud for hvert semester. Lønnen udgør 222,80 kr. pr. time for instruktorer. Som instruktor aflønnes du 130 timer på 7,5 ETCS kursus og 260 timer for 15 ETCS kursus.

Ansøgning
Send din motiverede ansøgning vedlagt karakterudskrift eller kandidatbevis og CV elektronisk ved at klikke på ’Søg stillingen’ nedenfor, så den er universitetet i hænde senest den 22. november 2020. Hvis du ansøger om flere forskellige instruktor/undervisningsassistent stillinger, så skal disse prioriteres.
Hvis du i forvejen er ansat som undervisningsassistent/instruktor på DIKU venligst angiv dette øverst i din ansøgning!

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Ansættelsessamtaler
Du vil i nogle tilfælde blive inviteret til en ansættelsessamtale med den kursusansvarlige underviser. E-mailadresse og telefonnummer skal oplyses på ansøgningen.

Yderligere oplysninger om stillingerne
Yderligere oplysninger om kurserne kan fås ved henvendelse til den kursusansvarlige. Det fremgår af kursusbeskrivelsen på 
kurser.ku.dk, hvem der er kursusansvarlig.

SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.