Undervisningsassistenter søges til Datalogisk Institut, blok 3 & 4 i 2019/20

Datalogisk Institut, Københavns Universitet (DIKU), søger undervisningsassistenter på kurser, som udbydes på bacheloruddannelser og på kandidatuddannelser på DIKU i perioden 3. februar 2020 – 28. juni 2020, blok 3 og 4.

Ansættelsen er tidsbegrænset for en periode på 3 år.

De ledige stillinger er på følgende kurser:

Datalogi (BSc & MSc), Datalogi-økonomi (BSc) & Machine learning og datavidenskab (BSc):

 • Algoritmer og Datastrukturer (AD) (BSc)
 • Applied programming (APP) (MSc)
 • Computability and Complexity (CoCo) (MSc)
 • Computational Methods in Simulation (CMIS) (MSc)
 • Datalogiens videnskabsteori (VtDat) (BSc)
 • Data Science (DS)(BSc)
 • Implementering af programmeringssprog (IPS) (BSc)
 • Information Retrieval (IR)(MSc)
 • Interaktionsdesign (Inter) (BSc)
 • Introduction to Data Science (IDS)(MSc)
 • Large-Scale Data Analysis (LSDA)
 • Proactive Computer Security (PCS) (MSc)
 • Programming Language Design (PLD) (BSc)
 • Randomized Algorithms (RA) (MSc)
 • Randomiserede algoritmer til dataanalyse (RAD)(BSc)
 • Signal and image processing (SIP) (MSc)
 • Software Engineering (SE) (MSc)
 • Softwareudvikling (SU)(BSc)
 • Sundheds-it infrastruktur (MSc)
 • Udvikling af informationssystemer (UIS) (BSc)
 • Web Science (WS)(MSc)
 • Diskret Matematik og Formelle Sprog (DMFS)
 • Elements of Machine Learning
 • Systemudvikling (BSc)

Kommunikation og it:

 • Data mining og visualisering af netværksbaseret kommunikation Kom & It (MSc)
 • Design project Kom & It (BSc)
 • Interaktionsdesign kom & it (BSc)
 • Projektstyring og kravspecificering Kom & it (BSc)


Læs mere om arbejdsopgaverne på de enkelte kurser her. Kursusbeskrivelser for de enkelte kurser er også offentliggjort på www.kurser.ku.dk

Arbejdsopgaver
Stillingen som undervisningsassistent er en deltidsstilling med henblik på selvstændig varetagelse af undervisningsopgaver normalt af elementær karakter eller undervisning, der supplerer undervisning varetaget på adjunkt,- lektor,- eller professorniveau. Arbejdsopgaverne varierer fra kursus til kursus, men omfatter normalt:

I forbindelse med kurset:
a) Selvstændig tilrettelæggelse af undervisningen.
b) Forberedelse og afholdelse af ugentlige øvelser.
c) Forberedelse af kurset før kursusstart og evt. assistance under eksamen/reeksamen.
d) Ugentlige instruktormøder, herunder løbende kommunikation med kursusansvarlig og andre instruktorer/undervisningsassistenter om arbejdsopgaver.
e) Prøveregning og udarbejdelse af opgaver.
f) Rettelse og godkendelse af opgaver.
g) Vejledning og besvarelse af spørgsmål fra studerende udenfor øvelsestimerne, fx på Absalon.

Arbejdsopgaver udenfor kursusregi:
a) Deltagelse i instruktorworkshop på IND, hvis man ikke har deltaget tidligere.
På uddannelsen lærer du didaktiske værktøjer, som du kan bruge i din rolle som instruktor.  Vedlæg venligst diplom fra workshoppen, hvis du tidligere har deltaget.
c) Besvarelse af mails etc. fra instituttet vedr. ovenstående arbejdsopgaver, samt overholdelse af deadlines og aftaler.

Kvalifikationer
Kvalifikationskravet er kandidatniveau i Datalogi. Ansøgere med en kandidatgrad i Matematik, Cognition & It, Kommunikation & IT eller IT og Sundhed kan også komme i betragtning, såfremt de opnåede kompetencer er relevante for kurset. Derudover er det vigtigt, at du taler dansk på modersmålsniveau for at være undervisningsassistent på et BSc-kursus, og taler godt engelsk som undervisningsassistent på MSc-kurserne.

Løn og ansættelsesforhold
Ansættelsen sker i henhold til reglerne i 'Cirkulærer om timelønnet undervisning samt cirkulærer om censor vederlag' samt bestemmelserne for undervisningsassistent-stillingen som den er beskrevet i 'Cirkulære om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter'.

Det konkrete timetal fastsættes pr kursus forud for hvert semester. Lønnen udgør 248,28 kr. pr. timer.

Ansøgning
Send din motiverede ansøgning vedlagt karakterudskrift/kandidatbevis og CV elektronisk ved at klikke på ’Søg stillingen’ nedenfor, så den er universitetet i hænde senest den 20. november 2019. Hvis du søger en stilling på mere end ét kursus, venligst prioriter kurserne i ansøgningen.

Hvis du i forvejen er ansat som undervisningsassistent på DIKU, så angiv venligst dette øverst i din ansøgning!

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Ansættelsessamtaler
Du vil i nogle tilfælde blive inviteret til en ansættelsessamtale med den kursusansvarlige underviser. E-mailadresse og telefonnummer skal oplyses på ansøgningen.

Yderligere oplysninger om stillingerne
Yderligere oplysninger om kurserne kan fås ved henvendelse til den kursusansvarlige. Det fremgår af kursusbeskrivelsen på kurser.ku.dk hvem der er kursusansvarlig.

SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.