For censorer

Vær opmærksom på reglerne om muligheden for at fungere som censor ved universiteterne, jf. Censorbekendtgørelsen BEK nr 458 af 19/04/2022, §7.
Helt kort er reglen, at man ikke må fungere som censor, hvis man er eller har været ansat på det pågældende universitet inden for de sidste 2 år.

Censorer skal være en del af censorkorpset for datalogi.

Alle blanketter skal sendes til uddannelse@diku.dk

Gå til: Oprettelse som censor -  Blanketter for censorer - Normer for aflønning af censorer - Rejseafregning og udlæg


Oprettelse som censor

Blanketter for censorer

Censorer ved Datalogisk Institut skal udfylde blanketten "Censors Vurdering af Eksamen". Blanketten er udarbejdet af Censorformandskabet.

Censorer ved Datalogisk Institut skal udfylde blanketten "Censur/eksamination/bedømmelse".

Rubrikken med cpr.nr. skal altid udfyldes. Udenlandske censorer, som ikke har et dansk cpr.nr. skal oplyse fødselsdato.

Det er vigtigt, at du husker at anføre dato for eksamen og titlen på kurset.

Censorer ved skriftlig eksamen skal oplyse, om der er tale om bedømmelse af et bachelorprojekt, et kandidatprojekt, et speciale eller eksamensopgaver på et kursus. Ved speciale skal navn og cpr nr på studerende anføres. Antallet af ECTS-points skal angives. I rubrikken "antal" anføres antallet af studerende, som er blevet bedømt.

Censorer ved mundtlig eksamen skal oplyse titlen på kurset, som eksamen blev afholdt i samt antallet af ECTS-point (punkter). Herudover skal angives antallet af studerende, som er blevet bedømt.

Datalogisk Institut anviser censorhonoraret på baggrund af lønanvisningsblanketten og karakterlisten eller eksamensprotokollen. Honoraret anvises ikke før Datalogisk Institut har modtaget en korrekt udfyldt anvisningsblanket, en underskrevet eksamensprotokol eller karakterliste og et udfyldt evalueringsskema.

Rejseafregning og udlæg

Censorer ved Datalogisk Institut, som har haft rejseudgifter i forbindelse med afholdelse af mundtlig eksamen, skal sende en læsbar pdf med indscanning af hver kvittering til uddannelse@diku.dk.

Hotel: For overnatninger gælder det, at de skal overholde statens hoteldispositionsbeløb. For overnatninger i Danmark er det 1.000,00 kr.

Fly: Kontakt uddannelse@diku.dk.i god tid inden eksamen, for hjælp til booking af flyrejse. Flyrejsen skal bookes via CWT. Husk at gemme boarding pass, som skal sendes til uddannelse@diku.dk i forbindelse med øvrige rejseudgifter.

Taxa: Taxa kan anvendes, hvis brug af offentlige transportmidler ikke kan dække behovet på en rimelig måde. Der skal som udgangspunkt altid gøres brug af KU's aftale på taxakørsel - Dantaxi 4x48. Taxibon skal vedhæftes som kvittering, og adresse fra og til skal anføres.

Normer for aflønning af censorer

Eksamen Aflønning af censor pr. eksamen
1 Specialer (30 ECTS) 6 timer (5 timer + 1 time til forsvar)
2 Specialer (45 ECTS) 7 timer (6 timer + 1 time til forsvar)
3 Specialer (60 ECTS) 8 timer (7 timer + 1 time til forsvar)
4 Bachelorprojekter 3 timer og 45 minutter (3 timer for projekt + 45 min til forsvar)
5 Mundtlige eksamener 2 timer for forberedelse + planlagt tid for eksamen inkl. censur (15, 20, 30 eller 60 minutter) Fuld aflønning for dem der udebliver på dagen
6 Skriftlig eksamen:
5 timer
5 timer for forberedelse + 25 minutter pr besvarelse
7 Skriftlig eksamen:
4 timer
4 timer for forberedelse + 20 minutter pr besvarelse
8 Skriftlig eksamen:
3 timer
3 timer for forberedelse + 15 minutter pr besvarelse
9 Skriftlig eksamen:
2 timer
2 timer for forberedelse + 10 minutter pr besvarelse
10 Skriftlig hjemmeopgave:
1-25 sider
1 time
11 Skriftlig hjemmeopgave:
>25 sider
2 time 30 minutter
12 Mundtlig eksamen + skriftlig opgave på 1-25 sider Planlagt tid for mundtlig eksamen + 1 time
13 Mundtlig eksamen + skriftlig opgave på >25 sider Planlagt tid for mundtlig eksamen + 2 time 30 minutter

Der er ikke lavet separate normer for gruppeeksaminer, da censor vil få løn for det samlede antal opgaver og evt. antal mundtlige eksaminer.

Eksempel: 1 studerende = 1 opgave + 1 mundtlig eksamen;

3 studerende i en gruppe = 1 opgave + 3 mundtlige eksaminer

Yderligere oplysninger om lønanvisninger til censorer kan fås ved henvendelse til uddannelse@diku.dk.