For censorer

Vær opmærksom på, at der er kommet nye regler om muligheden for at fungere som censor ved universiteterne, jf. Eksamensbekendtgørelsen BEK nr 1062 af 30/06/2016, §53. Helt kort er reglen, at man ikke må fungere som censor, hvis man er eller har været ansat på det pågældende universitet inden for de sidste 2 år.

Censorer skal være en del af censorkorpset for datalogi.

Alle blanketter skal sendes til uddannelse@diku.dk

Gå til: Blanketter for censorer - Normer for aflønning af censorer - Rejseafregning og udlæg


Blanketter for censorer

1. Bedømmelsesblanketter

Blanketten til bedømmelse af specialer udfyldes efter mundtligt forsvar af specialet og afleveres til vejleder.

2. Censors vurdering af eksamen -  evalueringsskema

Censorer ved Datalogisk Institut skal udfylde blanketten "Censors Vurdering af Eksamen". Blanketten er udarbejdet af Censorformandskabet.

3. Lønanvisningsblanket - Censur/eksamination/bedømmelse

Censorer ved Datalogisk Institut skal udfylde blanketten "Censur/eksamination/bedømmelse".

Rubrikken med cpr.nr. skal altid udfyldes. Udenlandske censorer, som ikke har et dansk cpr.nr. skal oplyse fødselsdato.

Det er vigtigt, at du husker at anføre dato for eksamen og titlen på kurset.

Censorer ved skriftlig eksamen skal oplyse, om der er tale om bedømmelse af et bachelorprojekt, et kandidatprojekt, et speciale eller eksamensopgaver på et kursus. Ved speciale skal navn og cpr nr på studerende anføres. Antallet af ECTS-points skal angives. I rubrikken "antal" anføres antallet af studerende, som er blevet bedømt.

Censorer ved mundtlig eksamen skal oplyse titlen på kurset, som eksamen blev afholdt i samt antallet af ECTS-point (punkter). Herudover skal angives antallet af studerende, som er blevet bedømt.

Datalogisk Institut anviser censorhonoraret på baggrund af lønanvisningsblanketten og karakterlisten eller eksamensprotokollen. Honoraret anvises ikke før Datalogisk Institut har modtaget en korrekt udfyldt anvisningsblanket, en underskrevet eksamensprotokol eller karakterliste og et udfyldt evalueringsskema.

Rejseafregning og udlæg

Censorer ved Datalogisk Institut, som har haft rejseudgifter i forbindelse med afholdelse af mundtlig eksamen, skal sende en læsbar pdf med indscanning af hver kvittering til uddannelse@diku.dk.

Hotel: For overnatninger gælder det, at de skal overholde statens hoteldispositionsbeløb. For 2019 er hotel satsen 1.000,00 kr.

Fly: Kontakt uddannelse@diku.dk.i god tid inden eksamen, for hjælp til booking af flyrejse. Flyrejsen skal bookes via CWT. Husk at gemme boarding pass, som skal sendes til uddannelse@diku.dk i forbindelse med øvrige rejseudgifter.

Normer for aflønning af censorer

Eksamen Aflønning af censor pr. eksamen
 Specialer  
1 Specialer (30 ECTS)   6 timer (5 timer + 1 time til forsvar)
2 Specialer (45 ECTS)  7 timer (6 timer + 1 time til forsvar)
3 Specialer (60 ECTS)  8 timer (7 timer + 1 time til forsvar)
Bachelorprojekter
4 Bachelorprojekter
 
3 timer og 45 minutter (3 timer for projekt + 45 min til forsvar)
Mundtlige eksamener

5

Mundtlige eksamener 

2 timer for forberedelse + planlagt tid for eksamen inkl. censur (15, 20, 30 eller 60 minutter) Fuld aflønning for dem der udebliver på dagen
Skriftlige eksamener
6 5 timers eksamen   5 timer for forberedelse + 25 minutter pr besvarelse
7 4 timers eksamen  4 timer for forberedelse + 20 minutter pr besvarelse
8 3 timers eksamen  3 timer for forberedelse + 15 minutter pr besvarelse
9 2 timers eksamen  2 timer for forberedelse + 10 minutter pr besvarelse
Skriftlige hjemmeopgaver
10 1-25 sider  1 time
11 >25 sider 2 time 30 minutter
Skriftlig opgave med mundtlig eksamen
12

Mundtlig eksamen + opgave på 1-25 sider 

Planlagt tid for mundtlig eksamen + 1 time
13

Mundtlig eksamen + opgave på >25 sider

Planlagt tid for mundtlig eksamen + 2 time 30 minutter

 

Der er ikke lavet separate normer for gruppeeksaminer, da censor vil få løn for det samlede antal opgaver og evt. antal mundtlige eksaminer.

Eksempel: 1 studerende = 1 opgave + 1 mundtlig eksamen;

                3 studerende i en gruppe = 1 opgave + 3 mundtlige eksaminer

Yderligere oplysninger om lønanvisninger til censorer kan fås ved henvendelse til uddannelse@diku.dk.