Efteruddannelse: Digital sundhed og data

Picture of a tablet

Få kompetencerne til at klæde sundhedsfaglige studerende på til et arbejdsliv, hvor data og nye digitale løsninger kommer til at være afgørende.

Undervisere på sundhedsuddannelser og andre nært beslægtede uddannelser, uddanner studerende til et højteknologisk arbejdsmarked, der kun bliver mere avanceret i fremtiden. Det er derfor afgørende, at de studerende i løbet af deres uddannelse bliver mødt med en stærk digital kompetence, der kan give dem den nødvendige digital dannelse. En dannelse, der gør dem i stand til at mestre de mange teknologier og data, som de kommer til at møde i deres arbejdsliv. Med denne efteruddannelse, der udbydes i samarbejde mellem Københavns Universitets fakulteter SUND og SCIENCE og Københavns Professionshøjskole, kan undervisere styrke deres digitale kompetence til at imødegå den efterspørgsel.

Indarbejd tech og data i undervisning

Efteruddannelsesforløbet Digital Sundhed og Data giver et digitalt kompetenceløft, som gør undervisere i stand til at indarbejde moderne datadrevne metoder og teknologier i undervisning, fagforståelse og formidling. Forløbet dækker både viden, overblik samt hands-on erfaring med fagspecifikke muligheder og udfordringer inden for anvendt data science som eksempelvis dataopsamling, -analyse og anvendelser. Igennem forløbet vil underviserne altså opbygge et teknologisk såvel som dannelsesmæssigt og etisk grundlag, og de vil opnå indsigt i, hvordan de kan arbejde med disse forhold i en didaktisk kontekst. Kompetencer de kan bruge til at give sundhedsstuderende de nødvendige teknologiske redskaber til analyse, fortolkning, kritisk stillingstagen og inddragelse af data i deres fag.

Opbygning

Efteruddannelsesforløbet begyndes med to fælles grundmoduler, som formidler et overblik over sundhedsdata og arbejder med begreber som computational thinking, digital dannelse samt etiske aspekter. Efter grundmodulerne vil underviserne have mulighed for at specialisere deres efteruddannelsesforløb med et professionsmodul inden for eksempelvis mere tekniske aspekter som introducerende machine learning eller mere borgernære anvendelser af teknologi i forbindelse med eksempelvis dataopsamling og -behandling. Der indgår to korte projektforløb i efteruddannelsen, hvor undervisere vil arbejde med at relatere og omsætte indholdet til eget fag og inddrage det i sit undervisningsmateriale. 
Efteruddannelsesforløbet er berammet til 50 timer, som fordeler sig over fire kursusdage og forberedelse hertil, projektarbejde samt kortere online-aktiviteter mellem kursusdagene.

Efteruddannelsesopbygning

 

Professionsmodul 1: Borgernær understøttelse af teknologi-dataanvendelse i sundhedspraksis herunder etik, Open tele health, domænedata, borgergenerede data på wearables o.lign., datainfrastruktur, Internet of Things, Apps, Data i forskning, problemer i data mv.
Professionsmodul 2: Automatiseret medicinsk billedanalyseherunder domæneforståelse, segmentering og kvantificering af billedbaserede biomarkører
Professionsmodul 3: Bioinformatik herunder introduktion til moderne sekventeringsteknikker og potentialet i ML baserede praktiske anvendelser af bioinformatik

 

 

”Jeg har fået udvidet min horisont i forhold til hvilke emneområder, der findes inden for digital sundhed. Det ser jeg som værdifuldt. Jeg er også blevet mere bekendt med terminologier, og jeg ved nu, hvor jeg kan opsøge yderligere viden. Samlet set har det været en stor inspiration og konkret hjælp til udformning af den undervisnings jeg selv leverer”  (Kasper, kursist om hele forløbet i på digital sundhed og data)

"Jeg har fået konkrete eksempler på teknologi og brug af data, som er praksisnære og som jeg kan bruge til at gøre denne her slags undervisning meget konkret for studerende” (kursist om professionsmodul 1 – borgernær teknologi)

”Overordnet godt og informativt. Nok den del af hele kurset, jeg fik mest ud af" (kursist om professionsmodul 2 – automatiseret billede analyse)

”Samlet set var det meget interessant og jeg går derfra med et lille indblik, som jeg vil bygge videre på” (kursist om professionsmodul 3 – bioinformatik)

 

 

Efteruddannelsesforløbet er for undervisere inden for enten akademiske eller praksisnære sundhedsvidenskabelige, sundhedsfaglige og tilstødende naturvidenskabelige områder på Københavns Universitet og Københavns Professionshøjskole.

 

Kursusdetaljer

Kurset fandt sted i 2022 og er ikke på nuværende tidspunkt tilgængeligt.