Courses

Bachelor Programme in Computer Science (Datalogi)

Interaktionsdesign (Inter) / Interaction Design

Taught in Danish.

Kursets formål er at give deltagerne en indføring i de centrale begreber, problemstillinger og metoder i fagområderne menneske-datamaskine interaktion og interaktionsdesign. Gennem en kombination af forelæsninger og øvelser skal deltagerne lære, hvad brugsvenlighed er, hvordan brugsvenlige systemer designes, og hvordan man kan evaluere brugergrænseflader.

More information

Udvikling af cloud-baserede sundheds-apps / Development of Cloud-based Health Apps

Taught in Danish.

Faget giver introduktion til udvikling af apps med server- og cloudbaseret lagring af data. Emnerne præsenteres med vægt på forståelse af principperne i de datalogiske teknikker, der typisk benyttes til realisering af app- og cloudbaserede it-løsninger.

More information

Bachelor Programme in Communication and IT (Kommunikation og IT)

Analyse, design og regulering af it-infrastruktur / Analysis, Design and Regulation of IT Infrastructure

Taught in English - partly Danish.

Faglige mål:
- redegøre for grundlæggende principper for computernetværks opbygning og funktionsmåde, herunder internettets protokolstak og adresseringssystem
- redegøre for og anvende grundlæggende principper og teknikker til modellering, analyse og design af simple relationelle databaser
- analysere og forklare samspillet mellem it-infrastruktur og regulering samt vurdere, hvilken betydning et konkret reguleringsregime har for teknologisk og forretningsmæssig innovation
- identificere, afgrænse og analysere en specifik problemstilling med relation til design og regulering af it-infrastruktur, herunder redegøre for (a) de centrale interessenter, institutioner og reguleringsformer samt (b) samspillet mellem regulering og infrastruktur.

More information

Designprojekt / Design Project

Taught in English - partly Danish.

Faglige mål
- identificere og redegøre for en konkret problemstilling vedrørende anvendelse af it til kommunikation med henvisning til relevant litteratur
- beskrive gennemførelsen af en mindre empirisk undersøgelse af problemstillingen, som kan danne grundlag for design af en brugercentreret itløsning
- beskrive den foreslåede it-løsning, f.eks. i form af prototyper, mock-ups og scenarier, og redegøre for fordele og ulemper ved løsningen.

More information

Interaction Design / Interaktionsdesign

Taught in Danish.

Faglige mål
- referere viden om centrale begreber og modeller angående interaktion og brugsvenlighed
- vurdere og argumentere for anvendeligheden af udvalgte begreber og modeller til undersøgelse af en bestemt problemstilling vedrørende brugsvenlighed
- gennemføre og fortolke en mindre brugsvenlighedsevaluering
- redegøre for hensigtsmæssige valg ved opbygningen af en brugergrænseflade.

More information

Master's Programme in Computer Science

Advanced Topics in Human-Centered Computing (ATHCC)

Taught in English.

The aim of the course is to introduce participants to advanced topics in human-centered computing (HCC). HCC spans computer-supported cooperative work, human-computer interaction, participatory design, software development, and advanced interaction techniques.

More information

Collaborative Computing (CollComp)

Taught in English.

The course in Collaborative Computing introduces research on Computer Supported Cooperative Work (CSCW) and has two main focuses 1) to study collaboration and 2) to design collaborative technologies. Collaboration is everywhere and techniques and methods can be used for several domains including open source development, open hardware collaboration, healthcare, gaming, research & development etc.

More information

Mobile Computing (MC)

Taught in English.

The course gives an overview of mobile computing interfaces, focusing on both mobile phones and more recent mobile technologies, such as smart watches and augmented reality interfaces. The course sheds light on two fundamental aspects of mobile computing: (1) the technological foundations of mobile computing interfaces; and (2) the user interface requirements for such novel computing interfaces.

More information

User Interface Technology (UIT)

Taught in English.

The course gives participants an understanding of technologies for user interfaces, focusing on emerging interaction styles and new hardware. Participants will learn drawbacks and benefits of user interface technologies for different tasks and use contexts. In addition, they will learn about current research challenges for user interface technology.

More information

Visualization (Vis)

Taught in English.

The course introduces participants to visualization: use of interactive visual representations to help people understand and analyse data. Visualization is central to data-intensive science, business and intelligence analysis, for exploratory data analysis, and for clearly communicating findings in data.

More information

Master's Programme in Communication and IT (Kommunikation og IT)

Kommunikation og samarbejde i organisationer / Communication and computer-supported collaboration in organizations

Taught in Danish.

Faglige mål:
- analysere samspillet mellem kommunikation og samarbejde i organisationer, i relation til såvel organisationsinterne som –eksterne forhold
- analysere design og brug af it-systemer og -netværk til understøttelse af organisationers kommunikations- og samarbejdsrelationer under inddragelse af centrale teorier om kommunikation og samarbejde
- forklare og begrunde teoretiske begrebers relevans i analysen af organisationers kommunikation og it-støttede samarbejde
- vurdere og perspektivere anvendeligheden af it-systemer og -netværk i forhold til organisationers opbygning og målsætninger.

More information