Courses

Bachelor Programme in Computer Science (Datalogi)

Data Science

Taught in English.

This course covers the components that go into a full data science pipeline, from the collection, processing and cleaning of data, to storing it efficiently in a database, to the implementation of efficient and modular models, to the exploration of data through interactive visualizations. Emphasis will be placed on dealing with data from multiple sources, and on the design of a modular work flow. Finally, the course will touch upon some of the fundamental challenges in data science, such as the presence of bias, and its potential impact on decision-making.

More information

Softwareudvikling (SU) / Software Development

Taught in Danish.

Kurset introducerer studerende til fundamentale teknikker og værktøjer indenfor softwareudvikling. Emnerne i kurset inkluderer værktøjer, miljøer og metoder til udvikling, kvalitetssikring og vedligeholdelse af software, samt brug af komponenter, biblioteker og frameworks. Undervisningen tilrettelægges således, at de studerende i grupper udvikler en realistisk slutbrugerapplikation med givne krav under anvendelse af teknikker og værktøjer fra kurset.

More information

Udvikling af informationssystemer (UIS) / Development of Information Systems

Taught in Danish.

Kurset tilstræber at give de studerende sådan viden og færdigheder, at de i projektgrupper sammen med både domæne-eksperter/brugere og andre IT-professionelle kan udvikle effektive og nyttige informationssystemer. I kurset vil den studerende lære:
(a) at oparbejde en velunderbygget forståelse af brugerbehov
(b) at opbygge en vision for et kommende informationssystem set i sammenhæng med brugskonteksten
(c) hvordan krav og ønsker til et nyt eller forbedret informationssystem kan beskrives og prioriteres i samarbejde med virkelige brugere
(d) hvordan der kan gennemføres en database-orienteret analyse og design-proces
(e) hvorledes et software-baseret produkt kan konstrueres og dokumenteres

More information

Bachelor Programme in Health and IT (Sundhed og Informatik)

It-projektledelse (ITP) / IT Project Management

Taught in Danish.

Kurset giver en indføring i centrale udfordringer, begreber og metoder, som er vigtige i arbejdet med styring og realisering af større it-baserede projekter i almindeligt forekommende organisatoriske sammenhænge. Kurset har fokus på, hvordan den organisation, der skal have et it-system indført, sikrer sig at få de ønskede forretningsmæssige gevinster heraf - med et styret omkostnings- og risikoniveau.

More information

Kvalitative metoder og co-design af selvhjælpsteknologier / Qualitative Methods and Co-design of Self-Care Technologies

Taught in Danish.

Kurset giver det grundlæggende fundament for at kunne arbejde med kvalitative metoder og co-design metoder. Formålet er at gøre den studerende i stand til at forstå sammenhængen mellem problemer og løsninger, og at kunne afveje styrker og svagheder ved forskellige måder at anvende kvalitative metoder og co-designmetoder til design af sundheds-it.

More information

Master's Programme in Computer Science

Advanced Computer Systems (ACS)

Taught in English.

The overall purpose of this course is to offer students an understanding of techniques in computer systems with a focus on correctness and adherence to system properties, such as modularity and atomicity, while at the same time achieving high performance. The course exposes students to various system mechanisms, especially from distributed systems, database systems, and network systems.

More information

Algorithm Engineering (AE)

Taught in English.

We design and analyse algorithms for more realistic machine models that take into account the existence of branch predictors, caches, disks, multi-cores, and clusters. In our analysis we take into account the constant factors in the leading terms of the resource bounds. We treat programs as first-class citizens and investigate how algorithms can be turned into reliable and efficient implementations and how these programs can be packaged into easy-to-use software libraries. We do experiments with real-world data and investigate how to solve typical problem instances efficiently.

More information

Big Data Systems (BDS)

Taught in English.

The goal of this course is to give the participants an understanding of the technologies in computer systems for Big Data analysis and management. It covers both traditional methods used in data warehouses and parallel database systems, real-time stream processing systems, transactional database systems, as well as modern technologies of cloud computing and massively parallel data analysis platforms.

More information

IT Innovation and Change (ITIaC)

Taught in English.

The purpose of the course is to develop students' theoretical and practical skills in conducting an IT innovation project within an existing organisation. The focus of the course is on generating innovative IT designs, based on an analysis of the interplay between IT and human actions in an organisational context.

More information

Software Architecture (SA)

Taught in English.

The software architecture of a system defines “the structures of the system, which comprise software components, the externally visible properties of those components, and the relationships among them”. In order to design a software system, we need to structure it in such a way that functional and quality requirements can be fulfilled by an implementation. During this course the students will be introduced to methods, tools, and techniques for designing software systems and their architecture.

More information

Software Engineering (SE)

Taught in English.

The purpose of this course is to provide an overview of the different aspects and stages involved in the engineering of software with a special focus on the use of models in software engineering and adaptability. Assuming that course participants are acquainted with basic software development principles, this course will provide knowledge on and experience with the wider aspects and stages in the lifecycle of a software system. During this course you will as a student be introduced to the general principles of software engineering, methods for addressing software engineering problems, and common tools and techniques applied in the different aspects of the field. Concretely, you will be given access to existing code for a case management system and be asked to make and document a change to the system

More information

Master's Programme in Communication and IT (Kommunikation and IT)

Konceptudvikling og innovation / Concept development, systems development and innovation

Taught in Danish.

Faglige mål:
- analysere forholdet mellem organisatoriske problemstillinger og mulige itbaserede løsninger i en konkret organisation
- udarbejde it-koncepter til løsning af en problemstilling for en konkret organisation
- tilrettelægge og lede komplekse innovationsprocesser med henblik på forretningsudvikling og værdiskabelse
- vurdere og reflektere over it-løsninger ud fra strategiske forhold i en konkret organisation
- formidle en problemstilling og mulige løsninger til forskellige faggrupper i en konkret organisation.

More information

Medier og kommunikation i netværk / Media and Communication in Networks

Taught in Danish.

Faglige mål:
- analysere de kommunikative netværk, som et eller flere medier eller andre organisationer indgår i
- beskrive og forklare de kommunikationsmønstre, der eksisterer mellem medier og deres brugere, og mellem brugere indbyrdes
- redegøre for netværkskommunikationens rolle i forbindelse med givne organisationers udvikling af forretningsprocesser, varer og tjenesteydelser
- vurdere og perspektivere konsekvenserne ift. professionelle, etiske og politiske spørgsmål.

https://kurser.ku.dk/course/hkmk03174u/2018-2019

Master's Programme in Health and IT (Sundhed og Informatik)

Implementering og evaluering / Implementation and evaluation

Taught in Danish.

Kurset giver en viden om og evne til at arbejde med udvalgte modeller der anvendes i forbindelse med implementering og evaluering af digitale løsninger i sundhedssektoren. Der vil især blive lagt vægt på hvordan generiske modeller ikke umiddelbart kan anvendes i den kompleksitet som sundhedsservices udbydes i. Der vil undervejs blive diskuteret aspekter af servicedesign, hvordan betydning af arbejdsgange og patientovergange henover sektorerne har betydning for etablering og evaluering af både projekter og indlejring af ny praksis.

More information

Sundheds-it infrastruktur / Health Information Infrastructures

Taught in Danish.

Formålet med kurset er at give de studerende indsigt i de komplekse tekniske og organisatoriske problemstillinger, der knytter sig til opbygning og udvikling af health information infrastructures. Kurset fokuserer på samspillet mellem den tekniske systemarkitektur, informations-arkitekturen (herunder klassifikationssystemer og ontologier), den kliniske praksis og de organisatoriske, økonomiske og politiske rammer for anvendelsen og udviklingen af infrastrukturen. Gennem introduktion til forskellige teoretiske perspektiver på health information infrastructures sættes de studerende i stand til at analysere og evaluere eksisterende infrastrukturer ligesom de opnår en grundlæggende forståelse af, hvordan infrastrukturer kan udvikles over tid.

More information

Previous Courses

Kursus i sundhedsrelateret velfærdsteknologi / Course in Welfare Technology in a Healthcare Context

Taught in Danish.

Målet er at give de studerende praktiske, metodiske og teoretiske indsigter i og erfaringer med design og brug af borgernær sundhedsrelateret velfærdsteknologi.
Med udgangspunkt i en konkret borgerrelateret sundhedsproblemstlling, samt ved anvendelse af teoretiske og metodiske principper for informationssystemdesign og -evaluering, er målet at gøre den studerende i stand til på et videnskabeligt og kritisk grundlag at udvikle et koncept for en specifik velfærdsteknologisk løsning.
Der lægges vægt på, at den studerende får en forståelse af brugernes (eksempelvis borgere og fagpersoner), designmæssige, professionelle, etiske, organisatoriske og praktiske udfordringer, der knytter sig til sundhedsrelateret velfærdsteknologi nu og i fremtiden.

More information