Yongluan Zhou

Yongluan Zhou

Professor


  1. 2015
  2. Scalable SPARQL querying using path partitioning

    Wu, B., Zhou, Yongluan, Yuan, P., Liu, L. & Jin, H., 2015, 2015 IEEE 31st International Conference on Data Engineering (ICDE). IEEE, p. 795-806 12 p.

    Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingArticle in proceedingsResearchpeer-review

Previous 1 2 Next

ID: 178773533