Sixian Zuo

Sixian Zuo

IT Officer, FU

Department of Computer Science, Human-Centred Computing
Sigurdsgade 41
2200 København N.

E-mail: sizu@di.ku.dk