Forskningssamarbejde

Samtale mellem forsker og virksomhed

Skal din virksomheds forretning styrkes digitalt?

DIKU's forskere arbejder strategisk inden for områder som kunstig intelligens, computere i alt (IOT), det digitaliserede samfund, digital sikkerhed og privacy, digital sundhed samt nye teknologiske områder som NLP, AR/VR, recommender systems og teoretiske felter som bias i algoritmer og quantum computing.

Vi samarbejder meget gerne med din virksomhed eller tager et møde om jeres behov. Giv din virksomhed et boost gennem deltagelse i et forskningsprojekt eller ansættelse af en højt kvalificeret medarbejder, fx en erhvervs-ph.d. eller -postdoc.

Samarbejdsmuligheder

Få et hurtigt overblik over de forskellige muligheder der er for et samarbejde mellem din virksomhed og DIKU. Du kan også læse mere om de forskellige samarbejdsmuligheder nederst på siden.

Type Beskrivelse Investering
Virksomhedsprojekt Samarbejde med en studerende i et kvart (fuldtids) eller halvt år (halvtids) om et fagligt projekt med udgangspunkt i jeres forretning. Aftaler om virksomhedsprojekter kan indgås fire gange pr. år - der tages højde for NDA og IP. 0 kr.
Erhvervskandidat Ansæt en kandidatstuderende på nedsat tid (ca. 25-32 timer) i fire år, mens denne færdiggør sin kandidat i datalogi. Det kan være et godt tilbud til  studenter-medarbejdere, der mangler at færdiggøre kandidaten. Løn til den studerende
Erhvervsforsker Ansæt en erhvervs-ph.d. eller -postdoc til at udvikle jeres forretning og pege på nye løsninger. I får en højtuddannet medarbejder på gunstige vilkår. Ca. 100.000 - 200.000 kr. p.a.
Miniprojekter SMV'er kan søge midler til samarbejde med forskere finansieret via fx erhvervsklynger eller projekter som AI Denmark (Industriens Fond). 100.000 - 800.000 kr.
Innovationsprojekt Søg medfinansiering med en Innobooster (op til 5 mio. kr.) eller et Digitaliseringsboost (op til 250.000 kr.). Medfinansiering 33% af lønomkostninger
Forskningsprojekt Deltag i større forskningsprojekt i samarbejde med vidensinstitution. Få kontakt til nøglepersoner og sparring til ansøgningen til fx Innovationsfonden, Industriens Fond, Eurostars mf. Afhænger af formål og kompleksitet. 0,5 - 20 mio. kr.

 

 

Som virksomhed kan I invitere en studerende til forskellige typer af projektsamarbejde. Disse projekter kan foregå i forskellige omfang og tidspunkter under uddannelsen. Fordelen for virksomheden vil være, at man lærer en eller flere studerende at kende på et uforpligtende grundlag, men at relationen kan føre til senere ansættelse.

  • Et virksomhedsprojekt går ud på at få løst en opgave, som virksomheden har, og som matcher en studerendes ønske om at arbejde med en faglig udfordring i praksis. Projektet kan udføres som et fuldtidsprojekt i én blok eller som et deltidsprojekt i to blokke, hvor den studerende optjener ECTS. Virksomhedsprojekter udføres især på bachelordelen, og kan påbegyndes fire gange årligt, så det følger blokstrukturen for undervisning på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE). Typisk vil det ligge i forårssemesteret på den studerendes tredje år.
  • Et bachelorprojekt kan skrives i samarbejde med en virksomhed som fuldtidsprojekt i én blok eller som deltidsprojekt i to blokke til 15 ECTS.
  • Et kandidatprojekt kan skrives med en studerende på 1. år af kandidatuddannelsen. Det er ikke bundet til blokstrukturen og honoreres med ECTS til den studerende.
  • Et kandidatspeciale kan også skrives med en virksomhed som vært. Det tager seks måneder og giver den studrende 30 ECTS.

Vi arbejder i øjeblikket på at udvikle et system, der kan understøtte matchmaking mellem studerende på DIKU's uddannelser, vejledere og virksomheder. I mellemtiden henviser vi til KU Projekt og Job, som er en fælles portal for hele KU, hvor I gratis kan slå projektforslag op. Vælg VIRKSOMHED øverst i menubjælken og følg instrukserne. 

Som studerende på KU kan du søge projekter bredt i KU Projekt og Job på fx din studieretning, emne eller type af projekt. Hvis du søger på ordet DIKU, får du vist projekter, som er målrettet DIKU-studerende.

 

Københavns Universitet har siden 2018 tilbudt en 4-årig erhvervskandidatuddannelse i datalogi. Uddannelsen er tilrettelagt på deltid, så de studerende samtidig kan passe et relevant arbejde i mindst 25 timer om ugen. På denne måde får din virksomhed mulighed for at rekruttere og fastholde højtuddannede studentermedarbejdere, der har ambitioner om at få en kandidatuddannelse, samtidig med at medarbejderen kan lægge en større arbejdsindsats i virksomheden, uden at det går ud over studierne.

Læs mere om erhvervskandidaten

 

 

Erhvervs-ph.d.

Med en højt kvalificeret medarbejder, der har adgang til den nyeste forskning på et specialiseret område, kan I som virksomhed få tilført ny viden, der kan styrke både udviklings- og driftsaktiviteter.

En erhvervs-ph.d.-kontrakt indebærer typisk et treårigt forskningsprojekt, hvor en erhvervs-ph.d. ansættes i en virksomhed og samtidig indskrives på et universitet mhp. en forskeruddannelse.

Som virksomhedsvært modtager I et månedligt tilskud på 14.500 kr. til dækning af løn og op til 137.000 til dækning af personens rejseaktiviteter. Virksomheden dækker selv de resterende lønomkostninger svarende til den overenskomstbestemte løn for ph.d.-studerende i staten.

Læs mere på Innovationsfondens hjemmeside

Erhvervspostdoc

Med ansættelse af en erhvervspostdoc kan I aktivt bidrage til at udvikle forskertalenter og få gavn af forretningsorienteret forskning, udvikling og innovation. I får mulighed for at løse konkrete forskningsopgaver og får samtidig styrket jeres relationer til eksisterende og nye samarbejdspartnere i universitetsmiljøet. Kontrakten løber i to år.

Der indgås et samarbejde mellem en privat virksomhed, en forskningsinstitution og en erhvervspostdoc-kandidat.

Virksomheden får refunderet op til 22.000 kr. om måneden af erhvervspostdoc-kandidatens løn samt op til 2.500 kr. om måneden til virksomhedens udgifter til kandidatens rejser. Op til 10.000 kr. (inkl. overhead) for hver måned i projektperioden til dækning af forskningsinstitutionens projektrelevante udgifter.

Læs mere på Innovationsfondens hjemmeside

 

 

Samarbejde med forskere finansieret via erhvervsklynger eller andre projekter fra fonde.

Der er udpeget 14 styrkepositioner og erhvervsklynger i Danmark. Københavns Universitet er medlem af de fleste erhvervsklynger, og DIKU er kontaktpunkt for klyngerne DigitalLead, Energy Cluster Denmark og VisionDenmark

I klyngerne kan du deltage i mindre projekter sammen med universiteter. Der skal indgå mindst to virksomheder og et universitet i projekterne, der typisk er mellem 200.000-800.000 kr. Projekterne kan f.eks. bruges af virksomheder til at indlede vidensamarbejde med universiteter eller omsætte viden fra universiteter til innovation.

 

 

På Københavns Universitet står innovationsinitiativer højt på dagsordenen. DIKU engagerer sig aktivt i innovationsmiljøet, fx gennem tæt samarbejde med universitetets Innovations Hubs, der skal fremme studerendes lyst til at prøve kræfter med startup og entrepreneurship, samt de innovative klynger og netværk, der skal få gang i innovationsaktiviteterne hos danske virksomheder. For især SMV’er er de offentlige finansieringspuljer en god støtte til at komme videre.

Innobooster

Er I en mindre virksomhed eller iværksætter, der vil igangsætte et innovativt, videnbaseret udviklingsprojekt, kan Innovationsfondens Innobooster-program yde medfinansiering og sætte skub i jeres projekt. Ofte kan et samarbejde med universitetsforskere tilføre projektet ny viden og mere effektive metoder.

Der kan fx søges finansiering af videnbaserede udviklingsprojekter, der resulterer i et nyt produkt, en ny service eller en forbedret proces. Tilskuddet kan dække løn til eksisterende samt nye medarbejderes timer og derudover også udgifter til videnleverandører samt udstyr og materialer.

I kan søge fra 50.000 kr. og op til 5 mio. kr. Innoboosters bidrag kan maksimalt udgøre 33% af et projekts samlede udgifter. Den resterende del dækkes af virksomheden selv. Tilskuddet kan dække:

  • Løn til både nye og eksisterende medarbejdere.
  • Viden og services fra videnleverandører, danske som udenlandske (fx universiteter, GTS‐institutter, kontraktforskningsinstitutter, private udviklingshuse m.m.).
  • Materialer og udstyr som er nødvendige for projektet.

Læs mere på Innovationsfondens hjemmeside

Digitaliseringsboost

SMVer kan gennem DigitaliseringsBoost-ordningen søge medfinansiering til at udvikle konkurrencedygtige nye produkter eller serviceydelser inden for digitalisering og industri.

Produkterne eller løsningerne skal have et kommercielt sigte med et eller flere elementer af design i bred forstand, og skal udvikles i teams med minimum to virksomheder og en vidensinstitution.

Hvert team får op til 600.000 kr. (max 33% af lønomkostninger) i medfinansiering til teamets virksomheder i forbindelse med produktudviklingen.

Ordningen administreres af Erhvervshusene i DK.

Læs mere på DigitaliseringsBoost hjemmeside

 

 

På DIKU forsker vi inden for alle områder af datalogien – fra teoretisk grundforskning inden for algoritmik og programmeringssprog til mere anvendelsesorienterede områder, fx kunstig intelligens og data science, til løsning af problemer inden for alle tænkelige områder af vores samfund, hvor data spiller en rolle. 

Vi hjælper jer gerne med at få kontakt til relevante forskere på specifikke områder, hvis I overvejer at indgå i et større eller mindre forskningsprojekt.

Vores forskning er organiseret i syv forskningssektioner og et forskningscenter. Derudover har vi en række specialiserede forskningsgrupper med direkte tilknytning til en eller flere sektioner. Læs mere om, hvordan vi har organiseret DIKUs forskningsområder.

Typer af projekter/programmer

Innovationsfonden

Til højteknologiske udviklingsprojekter kan I ansøge InnovationsFonden om bevillinger på op til 15 millioner kr. Innovationsfonden råder over flere programmer, der kan støtte forskningssamarbejde. 

EU-forskningsprogrammer

EU støtter en række forskellige former for samarbejde mellem erhvervsliv og universitetet. Virksomheder kan også søge støtte til udgifter forbundet med udarbejdelsen af en EU ansøgning. Yderligere oplysninger om støttemuligheder og vejledning om EU-støttede projekter kan fås hos Kontoret for Forskningsservice.

På KUs Forskningsportal kan I få det fulde overblik over fonde, finansieringsmuligheder og typer af samarbejde.

Eksempler på forskningsamarbejder mellem DIKU og virksomheder

  • Case om Grand Solutions-projekt (fx Ecoknow (Thomas Hildebrandt)
  • Case om EU-projekt fx. Rainbow (Kenny)